תקנון

קייטנת חוויה / אולימפית

 1. כללי
  • בכדי להבטיח את מקום ילדיכם בקייטנה יש להסדיר את התשלום במלואו.
  • ההשתתפות בפעילות בקייטנה בכפוף לתקנון ההרשמה ואישור על הצהרת בריאות רישום בטופס מקוון .
  • מפעלי קיץ שמורה הזכות לשינויים בתכנים ובתוכניות בקייטנה בהתאם לנסיבות ו/או לאילוצים ביטחוניים, בטיחותיים, מזג אוויר, קורונה, לוגיסטיים ואחרים ,חוזר מנכ"ל קייטנות משרד החינוך.
  • מפעלי קיץ תהיה רשאית שלא להפעיל את הקייטנה בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטתה.
  • הנהלת הקייטנה שומרת לעצמה לשיקולה בלבד לפתיחת הקייטנה , במידה ולא יהיו מינימום נרשמים ו/או לסגור הרשמה מספר מקומות מוגבל , ט. ל. ח.
  • לו"ז תכנית הקייטנה נתון לשינויים.
  • לנרשמים פרטיים (לא מוועדים) באתר האינטרנט, יש לוודא קבלת אישור רישום במייל חוזר בסיום ההרשמה!
  • הצטרפות מאוחרת, היעדרות ועזיבה מוקדמת:
   מובהר בזאת כי התשלום בגין הפעילות הינו עבור כל תקופת הקייטנה, המשתתף/ת שהצטרף לקייטנה מאוחר ממועד תחילת המחזור אליו נרשם ו/או המשתתף/ת שיעזוב טרם סיום המחזור ו/או המשתתף/ת שיעדר מכל סיבה שהיא, לרבות מסיבה בריאותית כלשהי, במהלך המחזור לא יהיה זכאי להחזר כספי בגין האיחור/העזיבה המוקדמת ו/או ההיעדרות כאמור.
 2. כללי התנהגות בקייטנה:
  המשתתפים והורי המשתתפים מקבלים על עצמם את "כללי ההתנהגות בקייטנה" הבאים:
  • פגיעה או התעללות פיזית, נפשית, חברתית , סיכן/ה את שלומו בטחונו ו/או סיכן את שלומם וביטחונם של המשתתפים האחרים ו/או הפר את ההוראות "כללי ההתנהגות בקייטנה" ו/או פגע בהנאתו של קייטן אחר בקייטנה, או אחרת, בחניכי הקייטנה ו/או בצוות הקייטנה ו/או בצוות עובדי הקאנטרי.
  • פגיעה או התעללות בבעלי חיים המצויים בסביבת הקייטנה.
  • הרס או פגיעה בטבע, בסביבה ובמבנים.
  • הרס, גנבה או פגיעה בציוד השייך לקייטנה .
 3. הפסקת פעילות עקב בעיות משמעת:
  מפעלי קיץ או צוות מנהלים/רכזים/מדריכים מטעמו, אשר הינם האחראים לקייטנה שומר לעצמו את הזכות ונתונה הסמכות להפסיק המשך השתתפותו של בנך/בתך בקייטנה עקב אי שמירת "כללי ההתנהגות בקייטנה" (סעיף 2)
  בנסיבות אלו לא יוחזר תשלום.
 4. בריאות:
  1. הורי המשתתף/ת מתחייבים ליידע את משרדי מפעלי קיץ במעמד ההרשמה על כל מצב בריאותי/ נפשי מיוחד/ אלרגיות/ מוגבלות של המשתתף/ת שיכול להשפיע על התנהגותו המשתתף/ת במהלך שהייתו בקייטנה.
  2. הנהלת מפעלי קיץ שומרת את הזכות שלא לקבל לקייטנה משתתף/ת במקרים בהם תחליט שלא ניתן לתת מענה לצרכים הרפואיים או הנפשיים ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי.
  3. כל תרופה שבשימוש המשתתף/ת חייבת להופיע בטופס ההרשמה.
 5. טיפול תרופתי:
  1. הורי המשתתף/ת ידאגו להעברת תרופות אותן לוקח החניך להנהלת הקייטנה אשר תדאג לכך המשתתף/ת יעשה בהן שימוש לפי ההוראות שתועברנה להנהלת הקייטנה.
  2. כל תשלום על ביקור במרפאה, הזמנת רופא או רכישת תרופות – ייגבה על-ידי מפעלי קיץ מהוריי המשתתף/ת
 6. ביטוח:
  1. המשתתפים מבוטחים על ידי החברה בביטוח צד ג' בכל תקופת שהותם בקייטנה הקיץ.
  2. מפעלי קיץ אינה אחראית לכל נזק שמשתתף/ת יגרום לרכוש בקייטנה או לרכוש כל צד שלישי.במידה וייגרם נזק ע"י משתתף/ת, יחויב ההורה בהתאם לעלות הנזקים אשר נגרמו.
 7. ציוד אישי:
  הנהלת הקייטנה אינה אחראית בכל צורה שהיא על אובדן, גניבה ,נזק שייגרמו לציוד האישי,משחקים אלקטרוניים ודברי ערך עלולים לאבד, ידוע לך שהביטוח אינו מכסה על ציוד אישי.
 8. הודעות בתקשורת דיגיטלית:
  בחתימתי על מסמך זה אני מאשר וידוע לי כי הנהלת הקייטנה תעביר במסגרת ההודעות שיועברו לגבי הקייטנה/ הצעות שיווקיות שונות באמצעות הודעות בתקשורת אלקטרונית למכשירים הניידים ו/או לאימייל הורים והילדים.
 9. שימוש בטלפון נייד בזמן פעילות הקייטנה:
  • ניתן להביא טלפונים ניידים לקייטנה.
  • חל איסור מוחלט להשתמש בהם במהלך הקייטנה ,מלבד זמנים שהוגדרו הפסקת אוכל ובזמן הסעות.
  • במקרים חריגים הצוות יצור קשר מידית.
 10. נוהלי ביטול רישום והחזר תשלום משתתף/ת:
  1. יש להודיע על ביטול השתתפות בטופס מקוון מוצג באתר www.kaytana.net
  2. הודעת ביטול עד 14ימים ממועד הרישום ולא יאוחר מ-14 ימי עבודה לפני פתיחת הקייטנה יתקבל החזר מלא בניכוי דמי ביטול בסך 5% מעלות הקייטנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם.
  3. ביטול לאחר 14 יום מהרשמה ואו 7-14 ימים לפתיחת הקייטנה יתקבל החזר מלא בניכוי 350 ₪ דמי ביטול.
  4. ביטול עד 6 ימים לפתיחת הקייטנה יתקבל החזר מלא בניכוי 500 ₪ דמי ביטול, מועד ביטול זה תקף גם להרשמה לתקופות קצרות מתוך מחזור הקייטנה .
  5. ביטול הקייטנה במהלך היומיים הראשונים יבוצע החזר של 50% מסכום מתשלום מהמחיר המלא (לא ממחיר מקדימים ולא מהמחיר ששולם) של הקייטנה +100 ₪ דמי טיפול החזר.
  6. ביטול הקייטנה מהיום השלישי לא יבוצע החזר.
  7. ידוע לי כי בגין ימי היעדרות בודדים לא יוחזר תשלום.
  8. לא ניתן לקבל החזר כספי בגין הודעות ביטול רטרואקטיביות שאינן עומדות בהוראות אלה.
  9. החזר כספי יבוצע עד סוף חודש ספטמבר שלאחר הקייטנה
 11. ביטול חריגים:
  במקרה של פרוץ מלחמה או מגיפה/קורונה במועדי הפעילות, הנהלת הקייטנה תפעל ע"פ הנחיות: פיקוד העורף ו/או משרד הבריאות ו/או הקב"טים העירוניים. במידה ותידרש על ידי הגורמים המוסמכים לחדול מפעילות, הנהלת הקייטנה תזכה את לקוחותיה על הימים בהם לא התקיימה פעילות בלבד פחות 20% מהמחיר המלא. חשוב לציין שבהעדר הנחייה מפורשת של פיקוד העורף, הקייטנה תמשיך לפעול כרגיל תוך שמירה על קירבה למרחבים מוגנים. במקרה כזה, הורים שיבחרו לא לשלוח את ילדיהם, חרף אישור הפעילות מפיקוד העורף להמשך פעילות הקייטנה, מפעלי קיץ אינה מזכה על ימי היעדרות יזומים מצד הלקוח. אנו שומרים על נהלי משרד הבריאות ומשרד החינוך, במידה וילדיכם נדבק בקורונה במהלך הקייטנה לא יהיה לכם כל טענה כלפי מנהלי המחנה או נציגים מטעמה.
 12. צילום המשתתפים בפעילות הקייטנה:
  ידוע לי כי האירועים בקייטנה מצולמים ולא תהיה לי התנגדות לפרסום תמונות בני/בתי במדיה. הריני מאשר/ת למפעלי קיץ לעשות כל שימוש בתמונה/ות שלי ו/או של בני/בתי, בין לשימוש פנימי לצורכי פרסומים פנימיים של מפעלי קיץ ובין לשימוש ציבורי – מסחרי בתפוצה ארצית, לרבות בפרסומות מסחריות של פעילות מפעלי קיץ בעצמה ו/או במסגרת שיתוף פעולה שלה עם כל גורם שהוא וללא כל הגבלה במספר השימושים בתמונה. ידוע לי, כי לא אהיה זכאי/ת לכל תמורה בגין השימוש בתמונה/ות על ידי מפעלי קיץ ו/או מי מטעמה ו מפעלי קיץ לא תידרש לקבל את הסכמתי לכל שימוש בתמונה מלבד הסכמה מפורשת, כוללנית וגורפת זו. כמו כן, ידוע לי כי זכויות היוצרים של התמונות הנן של מפעלי קיץ וכל שימוש אשר ייעשה בתמונות ויניב פירות הינו של מפעלי קיץ בלבד ולפיכך אין ולא תהינה לי כל דרישות כספיות או אחרות כלפי מפעלי קיץ בקשר לזכויותיה ושימושיה בתמונות שלי או של בני/בתי.
 13. הסעות:
  הורה יקר/ה לבחירתך האישית בלבד! שרותי הסעה ע"י חברות הסעה חיצונית שהומלצו ע"י מפעלי קיץ והוזמנו ישרות ע"י ההורה מול חברת ההסעות החיצונית על ההורה לוודא כי חברת ההסעה עומדת בתקנים נדרשים חוזר מנכ"ל משרד החינוך הסעות לקייטנה וידוע לי כי מפעלי קיץ אינה אחראית להסעות.
 14. כניסת הורים לקייטנה:
  לא תתאפשר כניסת הורים/מלווים למתחמי הקייטנה (מפאת אי כיסוי ביטוחי).
 15. לקיחת המשתתף/ת:
  ילדך מאתר המחנה יתבצע ע"י אישור בכתב חתום או שליחת הודעה WhatsApp.
  הכולל (שם + מספר ת.ז) והצגתו למנהל/ת, רכז/ת המחנה ובאישור
 16. מדיניות פרטיות:
  הודעות: WhatsApp , SMS ומיילים הורה ואו משתתף/ת הנני מאשר/ת את קבלת הודעות.
  אנו עושים הכל על מנת לשמור על סודיות הלקוח ומתחייבים לא להעביר את פרטי האשראי צד ג' אלא בהוראת בית דין דף התשלום עומד תקן אבטחה .PCI-DSS
 17. רישום וועדי עובדים:
  במידה והעובד לא יאושר על ידי הארגון ואו הוועד ,ייגבה הסכום המלא ללא סבסוד.
 18. אישור ההורה:
  אני מאשר שקראתי מסכים תנאים לעיל כתנאים להרשמת בני/תי למחנה אישור טופס תקנון זה הינו תחליף לחתימתך!

צוות מפעלי קיץ מאחל לכם ולילדכם קיץ מהנה ובטוח