W3.CSS

נוהלי ביטול רישום והחזר תשלום משתתף/ת

  1. הודעת ביטול עד 14ימים ממועד הרישום ולא יאוחר מ-14 ימי עבודה לפני פתיחת הקייטנה יתקבל החזר מלא בניכוי דמי ביטול בסך 5% מעלות הקייטנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם.
  2. ביטול לאחר 14 יום מהרשמה ואו 7-14 ימים לפתיחת הקייטנה יתקבל החזר מלא בניכוי 350 ₪ דמי ביטול
  3. ביטול עד 6 ימים לפתיחת הקייטנה יתקבל החזר מלא בניכוי 500 ₪ דמי ביטול, מועד ביטול זה תקף גם להרשמה לתקופות קצרות מתוך מחזור הקייטנה .
  4. ביטול הקייטנה במהלך היומיים הראשונים יבוצע החזר של 50% מסכום מתשלום מהמחיר המלא (לא ממחיר מקדימים ולא מהמחיר ששולם) של הקייטנה +100 ₪ דמי טיפול החזר
  5. ביטול הקייטנה מהיום השלישי לא יבוצע החזר.
  6. ידוע לי כי בגין ימי היעדרות בודדים לא יוחזר תשלום
  7. החזר כספי יבוצע עד סוף חודש ספטמבר שלאחר הקייטנה /מחנה

מפעלי קיץ מאחלים המשך קיץ נעים ובטוח

×