תקנון

SUMMER CAMP VISTA

 1. כללי
  • בכדי להבטיח את מקום ילדיכם בקייטנה יש להסדיר את התשלום במלואו.
  • דמי הרשמה ע"ס 600 ₪ לא יוחזרו במקרה של ביטול הרשמה.
  • ההשתתפות בפעילות בקייטנה בכפוף לתקנון ההרשמה ואישור על הצהרת בריאות רישום בטופס מקוון או בטופס ההרשמה.
  • מפעלי קיץ שמורה הזכות לשינויים בתכנים ובתוכניות בקייטנה בהתאם לנסיבות ו/או לאילוצים ביטחוניים, בטיחותיים, מזג אוויר, קורונה, לוגיסטיים ואחרים ,חוזר מנכ"ל קייטנות משרד החינוך.
  • מפעלי קיץ תהיה רשאית שלא להפעיל את המחנה בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטתה.
  • פתיחת המחנה מותנת במינימום נרשמים!
  • לו"ז המחנה נתון לשינויים.
  • לנרשמים פרטיים (לא מוועדים) באתר האינטרנט, יש לוודא קבלת אישור רישום במייל חוזר בסיום ההרשמה!
  • התשלום בגין הפעילות הינו עבור כל תקופת המחנה מלאה ומשתתף/ת לא יזוכה בגין השתתפות חלקית, למעט ביטול בשל הנחיות גורמי מקצוע בנושא בריאות הציבור.
  • הצטרפות מאוחרת, היעדרות ועזיבה מוקדמת:
   מובהר בזאת כי המשתתף/ת שהצטרף למחנה מאוחר ממועד תחילת המחזור אליו נרשם ו/או המשתתף/ת שיעזוב טרם סיום המחזור ו/או המשתתף/ת שיעדר מכל סיבה שהיא, לרבות מסיבה בריאותית כלשהי, במהלך המחזור לא יהיה זכאי להחזר כספי בגין האיחור/העזיבה המוקדמת ו/או ההיעדרות כאמור.
 2. כללי התנהגות במחנה:
  המשתתפים והורי המשתתפים מקבלים על עצמם את "כללי ההתנהגות במחנה". הנהלת המחנה שומרת לעצמה את הזכות להרחיק מהמחנה חניך, ללא החזר כספי, שהפר את "כללי ההתנהגות במחנה" הבאים:
   xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x/xx xxxxx xxxxxx
  • פגיעה או התעללות בבעלי חיים המצויים בסביבת המחנה.
  • הרס או פגיעה בטבע, בסביבה ובמבנים.
  • הרס, גנבה או פגיעה בציוד השייך למחנה.
  • שימוש באלכוהול, סיגריות, סמים ונרגילה.
 3. בריאות:
  1. הורי המשתתף/ת מתחייבים ליידע את משרדי מפעלי קיץ במעמד ההרשמה על כל מצב בריאותי/ נפשי מיוחד/ אלרגיות/ מוגבלות של המשתתף/ת שיכול להשפיע על התנהגותו המשתתף/ת במהלך שהייתו במחנה.
  2. הנהלת מפעלי קיץ שומרת את הזכות שלא לקבל למחנה משתתף/ת במקרים בהם תחליט שלא ניתן לתת מענה לצרכים הרפואיים או הנפשיים ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי.
  3. כל תרופה שבשימוש המשתתף/ת חייבת להופיע בטופס ההרשמה.
  4. המשתתף/ת יפקידו במשרד המחנה את כרטיס קופת החולים, בהגיעם למחנה ותישמר אצל הנהלת המחנה
 4. טיפול תרופתי:
  1. הורי המשתתף/ת ידאגו להעברת תרופות אותן לוקח החניך להנהלת המחנה אשר תדאג לכך המשתתף/ת יעשה בהן שימוש לפי ההוראות שתועברנה להנהלת המחנה.
  2. כל תשלום על ביקור במרפאה, הזמנת רופא או רכישת תרופות – ייגבה על-ידי מפעלי קיץ מהוריי המשתתף/ת
 5. ביטוח:
  1. המשתתפים מבוטחים על ידי החברה בביטוח צד ג' בכל תקופת שהותם בקייטנה הקיץ.
  2. מפעלי קיץ אינה אחראית לכל נזק שמשתתף/ת יגרום לרכוש במחנה או לרכוש כל צד שלישי.במידה וייגרם נזק ע"י משתתף/ת, יחויב ההורה בהתאם לעלות הנזקים אשר נגרמו.
 6. ציוד אישי:
  הנהלת המחנה אינה אחראית בכל צורה שהיא על אובדן, גניבה ,נזק שייגרמו לציוד האישי, משחקים אלקטרוניים ודברי ערך עלולים לאבד, מומלץ לרשום שם על הפרטים אישיים, ידוע לך שהביטוח אינו מכסה על ציוד אישי.
 7. צילום המשתתפים בפעילות המחנה:
  ידוע לי כי האירועים בקייטנה מצולמים ולא תהיה לי התנגדות לפרסום תמונות בנך/בתך במדיה. הריני מאשר/ת למפעלי קיץ לעשות כל שימוש בתמונה/ות שלי ו/או של בנך/בתך, בין לשימוש פנימי לצורכי פרסומים פנימיים של מפעלי קיץ ובין לשימוש ציבורי – מסחרי בתפוצה ארצית, לרבות בפרסומות מסחריות של פעילות מפעלי קיץ בעצמה ו/או במסגרת שיתוף פעולה שלה עם כל גורם שהוא וללא כל הגבלה במספר השימושים בתמונה. ידוע לי, כי לא אהיה זכאי/ת לכל תמורה בגין השימוש בתמונה/ות על ידי מפעלי קיץ ו/או מי מטעמה ו מפעלי קיץ לא תידרש לקבל את הסכמתי לכל שימוש בתמונה מלבד הסכמה מפורשת, כוללנית וגורפת זו. כמו כן, ידוע לי כי זכויות היוצרים של התמונות הנן של מפעלי קיץ וכל שימוש אשר ייעשה בתמונות ויניב פירות הינו של מפעלי קיץ בלבד ולפיכך אין ולא תהינה לי כל דרישות כספיות או אחרות כלפי מפעלי קיץ בקשר לזכויותיה ושימושיה בתמונות שלי או של בני/בתי
 8. שימוש בטלפון נייד בזמן פעילות הקייטנה:
  • ניתן להביא טלפונים ניידים למחנה.
  • חל איסור מוחלט להשתמש בהם במהלך המחנה, מלבד זמנים שהוגדרו שיקבע לו"ז ע"י מנהל/ת המחנה יתאפשר למשתתפים להתקשר.
  • במקרים חריגים הצוות יצור קשר מידית.
  • הניידים יאספו מהמשתתפים ברגע ההגעה, וישמרו במשרדי המחנה ויימסרו ב"שעת ההתקשרות" בלבד.
 9. הודעות בתקשורת אלקטרונית:
  בחתימתי על מסמך זה אני מאשר וידוע לי כי הנהלת המחנה תעביר במסגרת ההודעות שיועברו לגבי המחנה / הצעות שיווקיות שונות באמצעות הודעות בתקשורת אלקטרונית למכשירים הניידים ו/או לאימייל הורים והילדים, כאשר ידוע לי שעומדת לי הזכות על פי חוק לפנות להנהלה ולדרוש הפסקת משלוח הודעות.
 10. הפסקת פעילות עקב בעיות משמעת:
  מפעלי קיץ או צוות מנהלים/רכזים/מדריכים מטעמו, אשר הינם האחראים למחנה שומר לעצמו את הזכות ונתונה הסמכות להפסיק המשך השתתפותו של בנך/בתך במחנה עקב אשר סיכן/ה את שלומו בטחונו ו/או סיכן את שלומם וביטחונם של המשתתפים האחרים ו/או הפר את ההוראות משמעת מנהל/רכז/מדריך הקייטנה בקייטנה ו/או פגע בהנאתו של קייטן אחר במחנה,
  בנסיבות אלו לא יוחזר תשלום.
 11. ביטול חריגים:
  במקרה של פרוץ מלחמה או מגיפה/קורונה במועדי הפעילות, הנהלת הקייטנה תפעל ע"פ הנחיות: פיקוד העורף ו/או משרד הבריאות ו/או הקב"טים העירוניים. במידה ותידרש על ידי הגורמים המוסמכים לחדול מפעילות, הנהלת המחנה תזכה את לקוחותיה על הימים בהם לא התקיימה פעילות בלבד פחות 20% מהמחיר המלא. חשוב לציין שבהעדר הנחייה מפורשת של פיקוד העורף, המחנה ימשיך לפעול כרגיל תוך שמירה על קירבה למרחבים מוגנים. במקרה כזה, הורים שיבחרו לא לשלוח את ילדיהם, חרף אישור הפעילות מפיקוד העורף להמשך פעילות המחנה, מפעלי קיץ אינה מזכה על ימי היעדרות יזומים מצד הלקוח. אנו שומרים על נהלי משרד הבריאות ומשרד החינוך, במידה וילדיכם נדבק בקורונה במהלך הקייטנה לא יהיה לכם כל טענה כלפי מנהלי המחנה או נציגים מטעמה.
 12. נוהלי ביטול רישום והחזר תשלום משתתף/ת:
  1. יש להודיע על ביטול השתתפות בטופס מקוון מוצג באתר www.kaytana.net
  2. באחריות ההורה לוודא קליטת טופס הביטול בהשבת תשובה התקבל למיל האישי ממיל חוזר מפעלי קיץ.
  3. ביטול עד 30 יום לפני מועד פתיחת המחזור – זכאי להחזר מלא, למעט דמי הרישום.
  4. לא יינתן כל החזר כספי לאחר המועד מהיום ה 29 לפתיחת המחנה.
  5. ידוע לי כי בגין ימי היעדרות בודדים לא יוחזר תשלום, או ביטול הסעות במהלך המחנה
  6. לא ניתן לקבל החזר כספי בגין הודעות ביטול רטרואקטיביות שאינן עומדות בהוראות אלה
  7. לא יינתן החזר על הגעה מאוחרת למחנה או הרחקה מהמחנה. הנהלת המחנה שומרת לעצמה את הזכות להרחיק מהמחנה חניך, ללא החזר כספי, בעקבות הפרה של כללי ההתנהגות במחנה.
  8. לא ניתן לקבל החזר כספי בגין הודעות ביטול רטרואקטיביות שאינן עומדות בהוראות אלה.
  9. לא יינתן החזר על הגעה מאוחרת למחנה או הרחקה מהמחנה. הנהלת המחנה שומרת לעצמה את הזכות להרחיק מהמחנה חניך, ללא החזר כספי, בעקבות הפרה של כללי ההתנהגות במחנה.
  10. במידה משתתף/ת יאלץ לעזוב את המחנה מסיבה רפואית, בהנחיית איש צוות רפואי של המחנה, או בנסיבות אחרות עד 3 ימים מפתיחת מחנה , יוחזר סכום השווה ל-30% מהתקופה היחסית שלא נוצלה מהמחיר המלא.
  11. עזיבה במהלך המחזור לא תזכה בהחזר כספי כלשהו.
  12. כל החזר כספי יבוצע עד סוף חודש ספטמבר שלאחר המחנה.
 13. הסעות:
  ניתן להזמין שירות איסוף + פיזור בצמתים מרכזים בעלות 350 ₪.
 14. מדיניות פרטיות:
  הודעות: WhatsApp , SMS ומיילים הורה ואו משתתף/ת הנני מאשר/ת את קבלת הודעות.
  אנו עושים הכל על מנת לשמור על סודיות הלקוח ומתחייבים לא להעביר את פרטי האשראי צד ג' אלא בהוראת בית דין דף התשלום עומד תקן אבטחה .PCI-DSS
 15. כניסת הורים למחנה:
  ינתן בשעות מענה מוסדרות ע"י מנהל/ת המחנה.
 16. מענה להורים בזמן פעילות במחנה:
  יינתן בשעות מענה מוסדרות ע"י מנהל/ת המחנה.
 17. לקיחת המשתתף/ת:
  ילדך מאתר המחנה יתבצע ע"י אישור בכתב חתום או שליחת הודעה WhatsApp.
  הכולל (שם + מספר ת.ז) והצגתו למנהל/ת, רכז/ת המחנה ובאישור
 18. רישום וועדי עובדים:
  במידה והעובד לא יאושר על ידי הארגון ואו הוועד ,ייגבה הסכום המלא ללא סבסוד.
 19. אישור ההורה:
  אני מאשר שקראתי מסכים תנאים לעיל כתנאים להרשמת בני/תי למחנה אישור טופס תקנון זה הינו תחליף לחתימתך!

צוות מפעלי קיץ מאחל לכם ולילדכם קיץ מהנה ובטוח